DRETS DE  L’AFILIAT AL CAT.

 

 

 

MOTIVACIÓ.-

 

Històricament, la nostra organització ha funcionat d’una determinada manera pel que fa al tracte que donem als nostres afiliats. Alguna d’aquestes qüestions ve establerta estatutàriament, però, moltes d’altres no. Per exemple, no està escrit enlloc que l’afiliat tingui dret a tenir una còpia de l’assegurança contra suspensió de feina i sou, o d’altres drets que nosaltres reconeixem als afiliats i que per pràctica complim. Això pot comportar molts problemes per els nostres afiliats, que sempre dependran de la voluntat dels qui cojunturalment estiguin dirigint l’organització. De fet, si hem decidit fer constar aquests drets per escrit, aprovar-los en Secretariat  Nacional i donar-los la màxima publicitat ha estat perquè hem pogut observar com afiliats a altres organitzacions han patit aquesta mancança en quan que han tingut problemes. Així doncs, el Secretariat Nacional del CAT en reunió celebrada el dia 15 de febrer del 2.002 ha aprovat aquest document, deixant constància que tots aquests drets són exercibles únicament com afiliats, és a dir, si  una persona és afiliada a la nostra organització però és alhora dirigent d’una altra o militant, o efectua les accions en nom propi i al marge de la nostra organització, no tindrà aquests drets per aquests usos.

 

ASSESSORAMENT.-  L’afiliat al CAT  té dret a rebre de part d eles persones que treballen al sindicat o formen part del seu organigrama  i dels advocats que treballen pel sindicat a tot l’assessorament que precisin en matèria laborals de forma gratuïta.

 

DEFENSA JURÍDICA.- Tot afiliat al CAT  té dret a assistència i defensa jurídica per part d’un advocat triat i pagat pel sindicat de forma gratuïta per a la pràctica de totes les qüestions que siguin necessàries en qualsevol procediment administratiu,  penal o qualsevol altre jurisdicció sempre que es derivi de l’activitat professional o la participació en processos selectius. La gratuïtat de la defensa jurídica no inclou procurador, pels procediments en que calgui o poders notarials, si calen. En tot cas, i a pesar de l’opinió de l’organització, és l’afiliat el qui decideix si s’interposa o no un recurs o el tipus de defensa o impugnació que s’ha de fer. L’afiliat pot renunciar a aquest dret i fer servir una defensa jurídica diferent a la del sindicat, però, en aquest cas, el sindicat no es farà càrrec de cap tipus de despesa.

 

ÚS DE MITJANS.- L’afiliat té dret d’ús sobre tots els mitjans del sindicat en hores d’obertura del sindicat i sempre que estiguin disponibles. Quan l’ús sigui per qüestions sindicals o professionals pròpies de la nostra organització és gratuït i quan sigui per qüestions particulars o per activitats laborals i sindicals però al marge de la nostra organització haurà de pagar el preu de cost. A tall d’exemple podem posar: ordinadors, local, telèfon, fotocopiadora, multicopista, etc.

 

ASSEGURANÇA .- Tot afiliat al CAT és donat d’alta immediatament en una pòlissa d’assegurança que inclou entre d’altres prestacions i d’acord amb el seu contingut, garanties i exclusions la cobertura durant un màxim d’un any de suspensió de feina i sou per sanció disciplinària i/o mesures cautelars. L’efecte de la pòlissa és a partir del dia següent a la comunicació i confirmació de l’afiliació per part del sindicat.

 

SERVEIS SINDICALS DIVERSOS.- L’afiliat té dret a gaudir de tots els serveis sindicals que ofereixi el sindicat en cada moment. L’oferiment de nous serveis sindicals, la modificació o la supressió requerirà l’acord favorable del Secretariat Nacional. A tall d’exemple podem citar:

 

-          TEMARIS.- L’afiliat té dret a rebre de forma gratuïta un temari o una actualització de temari per cadascun dels concursos als quals es presenti mentre aquest sigui un dels serveis sindicals que s’ofereix des de l’organització.

-          TARGES DE DESCOMPTE EN BENZINERES.- L’afiliat té dret a rebre de forma gratuïta una tarja de descompte en benzineres mentre aquest sigui un dels serveis que ofereixi la organització.

-          CD’S.- L’afiliat té dret a rebre un exemplar de tots els CD’s que editi el sindicat amb caràcter general i amb les condicions que s’estableixin.

-          ASSEGURANCES DIVERSES.

-          OFERTES COMERCIALS

- AE3-CAT : Pel fet de ser afiliat al CAT ets soci de l’Associació Esportiva AE3-CAT, amb la qual pots fer diverses activitats esportives subvencionades pel sindicat, obtenir descomptes, etc.

 

 

PUBLICACIONS.- L’afiliat té dret a que se li doni un exemplar de cada publicació que editi el sindicat amb caràcter general i amb les condicions que estiguin establertes.  Tot afiliat té dret a que es publiquin a la revista del sindicat els escrits que cregui oportuns, sempre i quan no comportin cap mena de responsabilitat per l’organització i  s’identifiqui com autor.

 

DOCUMENTACIÓ.- L’afiliat té dret a rebre còpia de qualsevol document intern o que estigui en possessió de l’organització sempre que l’afecti. En el cas que no l’afecti té dret a sol·licitar-ne una còpia, que només es podrà denegar de forma motivada. A tall d’exemple podríem esmentar: pòlisses d’assegurança, estatuts, acords ,  etc.  Qualsevol afiliat té dret a rebre un certificat de l’organització fent constar allò que demani, sempre que el que demani respongui a un fet real.

 

INFORMACIÓ.- L’afiliat al CAT té dret a rebre per part de les persones que treballen al sindicat o formen part de la seva estructura orgànica tota la informació de la que es disposi en relació a qüestions sindicals, professionals i/o laborals amb absoluta transparència.

 

LLISTA D’E-MAIL.- Tot afiliat té dret a que se’l doni d’alta a la llista d’e-mails del sindicat i a rebre tota la informació que es transmet per aquest mitjà, així com a usar-la per transmetre tot allò que consideri oportú.

 

PARTICIPACIÓ.- L’afiliat té dret d’assistència  amb veu a totes les reunions dels òrgans del sindicat, a presentar les propostes que estimi oportunes i a que aquestes formin part de l’ordre del dia de l’òrgan corresponent. També té dret a veu i vot en totes les assemblees i  a ser escollit com a dirigent del sindicat sempre i quan compleixi els requisits establerts en la normativa congressual.  També té dret a ser elegit o a elegir al delegat sindical que el representi.

 

PÈRDUA DELS DRETS ESTABLERTS EN AQUEST DOCUMENT.- L’afiliat perd el dret a l’exigència de l’establert en aquest document quan deixa d’estar al corrent de pagament de les quotes sindicals periòdiques, quan comunica la baixa al sindicat o quan així es determini per sanció disciplinària interna.

 

RESPONSABILITATS.- L’afiliat que vegi vulnerat algun dels seus drets per part de qualsevol membre de l’organització pot instar l’obertura del corresponent expedient disciplinari d’acord amb el previst amb els nostres estatuts.

 

 

 

 

 

 

 

Enric ALSINA ILLA, Secretari General del CAT.

 

 

Barcelona a 15 de febrer del 2.002