RESUM DE REUNIÓ AMB L'EMPRESA DEL DIA 14-11-02

-         Per fi se'ns presenta un escrit concretant l'oferta que fan en relació a algunes de les reivindicacions de trànsit. Continuen negant-se, amb el suport implícit o explícit de la resta d'organitzacions a negociar la plataforma de la comissió de trànsit, en concret: dietes, horaris, coeficients, pagament de tasques de responsabilitat i efectius. Cedeixen en tema salarial, repartiment de VAR i material, res més. Coma organització, ho considerem insuficient, però, ens sotmetem al que decideixi l'assemblea de dilluns dia 18, on es concretarà la informació. L'empresa ens demana resposta per reunió de dimarts dia 19.

-         Se'ns presenta una proposta d'instrucció per regular l'activitat docent dels mossos. En principi i un cop llegida, és la cobertura legal ala més absoluta arbitrarietat, és a dir, la cobertura legal a la situació de fet. Ens hi oposarem pels mitjans legals dels que disposem.

-         Se'ns presenta un instrucció per regular l'accés a cursos de formació de la DGSC ( no de l'EPC). Presentarem esmenes a part del contingut. Aquesta instrucció ens crea l'expectativa que, per fi, la DGSC abordarà la formació i reciclatge continu dels mossos.

-         Se'ns informa verbalment que el dispositiu per Vaqueira d'enguany serà igual que l'any passat. Demanem informació per escrit, possibilitat d'incidència i que s'apliquin les mateixes compensacions als companys destinats a la Vall d'Aran que als integrants del dispositiu.  

-         Es rebutgen totes les esmenes presentades pel CAT a la instrucció que regula la concessió de 50 places d'estada a l'EPC tendents a que al mosso no li costi diners la seva formació. Només se'ns admet l'esmena presentada als criteris de concessió, amb la qual es prioritza la situació personal del mosso (distància de domicili i situació familiar) per sobre dels professionals (durada del curs).

-         Instrucció sobre gaudiment d'assumptes personals. Esmenes del CAT no admeses: no discriminació de funcionaris en pràctiques; silenci administratiu positiu i no obligatorietat d'informar-se de l'estat de tramitació. Esmenes del CAT admeses: proporció per temps de servei actiu, no de treball efectiu, possibilitat d'ajuntar assumptes personals amb terminis de presa de possessió. Esmena que consideraran: gaudiment de nou dies d'assumptes personals.

-         Ens lliuren proposta modificació decret d'uniformitat pel tema del número TIP. Presentarem esmenes.

 

SI VOLEU INFORMACIÓ MÉS CONCRETA SOBRE ALGUN TEMA TRUQUEU-NOS.

 

SALUT !

 

 

Barcelona a 15 de novembre del 2.002.