Problemàtica a Escortes

En coordinació amb el nostre delegat sindical a Escortes, hem elaborat i registrat l'escrit que s'adjunta al present per tal de demanar que es doni solució als problemes que ens ha arribat que patiu i que consten en l'escrit.

Tanmateix, els vostres problemes no són pas nous. Cíclicament es repeteixen i sembla que, a pesar de la justícia de les vostres reclamacions, no desperteu l'interès de qui les ha de resoldre.

Suposadament, estar a Escortes és un privilegi, la majoria hi esteu en comissió de servei o per altres sistemes no reglamentats i tots patiu d'alguna manera aquella amenaça velada de que si protesteu o demaneu el que us pertoca us en faran fora.

Potser ens equivoquem, potser aquesta vegada faran cas i donaran solucions satisfactòries, però, en la nostra opinió, la vostra situació no és conjuntural o accidental, sinó buscada, consentida i tolerada i no resoldran res fins que no ensenyeu les dents, feu alguna mesura de pressió, col·lectiva, per suposat, per evitar represàlies.

A nosaltres se'ns n'acudeixen algunes de fàcils i potents, però, serem prudents. Esperarem un dies a veure si el nostre escrit fa efecte. Si no és així, us convocarem a una reunió, us exposarem les nostres idees i alhora aviam si algú de vosaltres n'aporta més. Si l'empresa no respon i esteu disposats a lluitar, segur que s'aconsegueixen la major part de les demandes, sinó, haureu de continuar aguantant el que esteu aguantant i, per degoteix, anar buscant altres sortides professionals.

De moment, us preguem que doneu màxima difusió entre vosaltres a aquests escrits i aneu intercanviant la vostra opinió vers el que s'ha de fer o si s'està disposat.

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

 

Barcelona a 9 d'octubre del 2.002.


 

A/ Sr. Xavier MARTORELL i VILLALOBOS, Director General  de Seguretat Ciutadana.

 

ASSUMPTE: " Problemàtica dels Mossos d'Esquadra destinats a Escortes."

 

Sr., no és la primera vegada que ens dirigim a vostè per demanar-li la resolució de diversos problemes existents al col·lectiu destinat a escortes, resolució que considerem possible amb un mínim de voluntat, així doncs passem a exposar-li les diverses i justificades queixes plantejades pel col·lectiu, a més d eles nostres suggerències per resoldre-les,

 

-         FORMACIÓ CONTINUADA.- Actualment, de forma periòdica, es dedica una part de la jornada laboral a formació pràctica continuada, cosa que no ens sembla malament. El que sí és incomprensible és que aquesta formació es faci a les instal·lacions militars de Sant Climent Sescebes, ja que això implica moltes despeses i molèsties, tan per l'Administració com pels afectats. No entenem que aquesta formació no es pugui fer en instal·lacions de Barcelona o rodalies, inclosa la EPC. A més, part d'aquesta formació laboral és física, tanmateix, no es facilita equipament esportiu. Així doncs, li preguem que es facin quantes gestions siguin necessàries per a que aquesta formació es faci en instal·lacions de Barcelona o rodalies i que es faciliti l'equipament esportiu necessari als participants.

 

-         VESTUARI.- Ara com ara es dóna als escortes un val per 360 euros anuals en concepte de vestuari, el problema és que aquest val només és utilitzable en un establiment de Barcelona, el qual no disposa de vestuari femení, ni de roba de diari i, a més, a uns preus per sobre de la mitjana, amb el qual es malbaraten els 360 euros, quan es poden utilitzar, cosa que no passa amb els membres femenins de l'escorta. Li demanem que la dotació de 360 euros sigui en metàl·lic i de lliure disposició, és  a dir, que els membres de l'escorta puguin comprar la roba a l'establiment que vulguin. Per altra banda, dubtem o no tenim coneixement que aquest establiment tingui una concessió o hagi estat adjudicatari d'un contracte de servei, el qual podria representar alguna mena de tracte de favor injustificat.

 

-         HORARIS.- La manca d'efectius en aquesta destinació, com ala major part de les destinacions, es resol incomplint el Decret de jornada i Horaris (jornada màxima, 12 hores entre torn i torn, màxim de set dies de treball seguits de dos de festa, 1680 hores anuals, etc.), i això no ve d'ara, sinó que s'està produint des de fa anys sense que ningú hi posi solució, creiem que ja està bé. Així doncs, li demanem:

 

1-     Prèvia consulta amb el comandament i l'estadística, es doti del personal suficient a l'Àrea. Els nostres càlculs, sempre aproximats, són d'unes 20 persones més, sempre que no s'incrementi la càrrega de treball.

2-     Els incompliments horaris pel que fa al Decret de Jornada i Horaris (excessos de 14 hores diàries, hores per arribar a les 12 entre torn i torn, excés sobre set dies seguits de treball, excés sobre les 1680 hores anuals, etc) siguin retribuïts econòmicament com a hores extraordinàries.

 

-         DESPESES DERIVADES DEL SERVEI.- El servei d'escortes, sovint, comporta als seus integrants un seguit de despeses que, per incompatibilitat amb la legislació que regula les indemnitzacions per raó de servei, ha de cobrir el propi agent, cosa absolutament injusta, o es donen per cobertes amb un val de menjador de poc més de tres euros, val que no sempre es pot fer servir i que sempre és insuficient, tenint en compte els llocs que freqüenten les persones a protegir, per tant, també injust. Pensem que és un tema que s'ha de resoldre i que la sol·lució passa per aplicar la legislació sobre indemnitzacions per raó de servei, quan sigui aplicable i, quan no, es faci un abonament immediat de la despesa generada, mitjançant la presentació del tícket, rebut o factura corresponent al propi servei, per el qual, l'Àrea hauria de ser dotada amb un fons pressupostari per aquesta finalitat.

 

-         COMPLEMENT ESPECÍFIC.- Pensem que, per raons òbvies, destinacions com trànsit, GEI, TEDAX, escortes i alguna més, haurien de percebre un complement específic molt per sobre del màxim establert en el marc legal actual. En aquest sentit, reclamem un increment diferencial equivalent percentualment a l'existent en altres cossos policials. Tanmateix, mentre això no es porta a terme, el que és inconcebible és que escortes, com trànsit, ni tan sols arribin a aquest màxim. Així doncs, demanem que en el termini més curt possible, la destinació d'escortes passi a tenir el complement específic corresponent al nivell 1, igual que afers interns.

 

Esperem tingui la consideració que aquest col·lectiu es mereix i doni resposta a les peticions plantejades.

 

Atentament,

 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

 

Barcelona a 8 d'octubre del 2.002.