RALLI CATALUNYA: EL TEMA CONTINUA.

 

En l'entrevista mantinguda amb el diputat Daniel SIRERA pel tema del nivell  C  vam aprofitar per traspassar-li també altres tems de l'actualitat de mossos, entre d'altres, la vergonya del dispositiu del Ralli. A continuació us transcrivim la pregunta parlamentària feta per l'esmentat diputat i que depén de com evolucioni, podria provocar alguna tempesta,

 

"A LA MESA DEL PARLAMENT

 Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Popular d’acord amb allò que preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita:

 Com a conseqüència de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit i seguretat ciutadana a les comarques de Girona, el Departament d’Interior ha autoritzat a 400 agents del Cos de Mossos d’Esquadra, treballar durant 12 hores al dia, per fer tasques de seguretat en l’esdeveniment esportiu privat Rally Catalunya Costa Brava que s’inicia el dia 22 de març al municipi de Lloret de Mar (La Selva).

 En aquest sentit, la llei de mesures fiscals i administratives corresponent a l’any 2002 va modificar la llei 15/1997, de 24 de  desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, establint una taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra en serveis de «vigilància, regulació i protecció de proves esportives que afectin vies interurbanes o que tinguin una incidència major en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals, llevat de les que organitzen entitats sense afany de lucre i administracions públiques».

 Aquest desplegament de 400 membres del Cos de Mossos d’Esquadra es farà sense comptar amb efectius que estiguin de permís o de vacances. Per aquest motiu, aquest servei es farà en detriment de serveis habituals de trànsit, seguretat viària i ciutadana, reduint considerablement el nombre d’efectius al carrer, fora de la zona per on discorri el Rally.

 Segons diverses informacions, el Govern de la Generalitat no té previst fer complir la llei 15/1997, de 24 de desembre modificada per la llei de mesures fiscals i administratives corresponent a l’any 2002 i no cobrarà cap mena de taxa al RACC pels serveis dels Mossos d’Esquadra. Aquest fet suposarà per aquesta entitat un estalvi d’uns 180.000 euros i una despesa per als ciutadans

de Catalunya d’uns 36.000 euros ja que el Departament d’Interior ha decidit, desprès de les protestes sindicals, pagar als agents la meitat d’aquestes hores com a hores extra.

 Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

– Té previst el Consell Executiu cobrar al RACC la taxa prevista pel capítol 5è del títol 3 de la llei 15/1997, de 24 de desembre modificada per la llei de mesures fiscals i administratives corresponent a l’any 2002?

– En cas afirmatiu, quina és la quantitat que haurà de pagar el RACC per aquest servei i quin és el cost total del servei que prestaran els 400 agents dels Mossos d’Esquadra?

– En cas negatiu, quines són les raons per les quals seran els ciutadans de Catalunya i no el RACC, els qui hagin de fer-se càrrec de les despeses de seguretat provocades per la celebració d’un Rally privat a la Costa Brava? Quin és el cost total que suposarà al Departament d’Interior que els Mossos d’Esquadra portin a terme la vigilància, la regulació i la protecció d’aquesta prova esportiva?

 

Palau del Parlament, 21 de març de 2002

 

Daniel Sirera i Bellés


Per altra banda, l'empresa s'ha apressurat a redactar un document per fer veure que les condicions de treball van ser pactades amb els sindicats i poder combatre així el recurs que vam presentar,, a part d'aquesta pregunta pròpiament, document que ja ha estat contestat pel CAT i que, esperem (ja, ja), que també contestin els altres, o serà que realment van pactar unes condicions de treball tant denigrants ?

 

SALUT !

 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

Barcelona a 9 d'abril del 2.002.