CONDICIONS DE TREBALL PER LA MOGUDA DE L’ANTIGLOBALITZACIÓ

 

L’empresa ens ha fet cinc cèntims sobre les tasques que farem per les reunions a celebrar a Girona aquest cap de setmana i a Barcelona a mitjans de març. Les condicions de treball varien en funció de la destinació on s’està ( trànsit, USR, Brigada Mòbil o d’altres destinacions ). Pel que fa a Girona, en general, s’afrontarà el dispositiu amb els efectius ordinaris, computant 8 hores diàries de planificació i la resta de les que es treballin com a extraordinàries a retribuir. Es pagarà la mitja dieta o es facilitarà el menjar en restaurant. Es preveu que el pagament es produeixi amb la nòmina de febrer.

A Barcelona es mobilitzarà al personal necessari. Tothom qui participi en el dispositiu ho farà amb hores extres retribuïdes i cobrant la mitja dieta o tenint el menjar  i hospedatge pagat. Es procurarà cobrir les necessitats de personal provinent d’altres destinacions lluny de Barcelona amb personal voluntari i només si no es cobreix s’obligarà. El cobrament es preveu amb la nòmina d’abril o maig.

Recordem que, avui per avui, l’hora extra normal la cobrem a 10’07 euros i la que es fa en dia festiu o en torn nocturn a  12’40 euros i la mitja dieta a 13’83 euros, evidentment, en brut.

Per la informació que ens van donar sobre torns i horaris, és més que segur que en molts casos no es respectaran les garanties establertes per la normativa (12 hores entre torn i torn; dies de treball i de festa; hores de descans, etc.). El sindicat està a la dipsosició de tothom qui vulgui reclamar, tanmateix, tractant-se d’una situació excepcional com aquesta i, a més, cobrant hores extres, creiem molt difícil que cap jutge ens doni la raó alhora de prioritzar el respecte a una normativa laboral per sobre del servei i la seguretat pública.

Si algú vol una informació més detallada, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

30/01/02

SALUT !